خیاط ها اصولا به تعمیر و تغییر لباس می پردازند، لباس های نو را از طرح ها و الگوها ایجاد نمایند. موفقیت در این شغل باید…